POIR.03.04.00-32- 0155/20

2020.10.21

Projekt  pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Amberline Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu.”
Dotacja na kapitał obrotowy dla Amberline Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu., w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 332 398,74 zł (słownie:trzysta trzydzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 74/100).

Okres kwalifikowalności wydatków w Projekcie rozpoczyna się w dniu 2020-07-01 i kończy się w dniu 2020-09-30.

 

 


P