Polityka RODO

REGULAMIN RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Amberline Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu pod adresem ul. Krzysztofa Kolumba 20, 78–100 Kołobrzeg, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000246273, NIP 671–172–69–35, REGON 320128005, zwaną dalej AMBERLINE SP. Z O.O.
  2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych: adres e-mail: ##gdsd#at#pbqtgaxct.tj##
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celach handlowych, tworzenia ofert (dane przesyłane przez formularz kontaktowy na naszej stronie www oraz pozyskiwane drogą e-mail i telefonicznie), weryfikacji wiarygodności płatniczej, realizacji zamówień, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.
  4. AMBERLINE SP. Z O.O. nie przekazuje Twoich danych osobowych podmiotom trzecim.
  5. Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Twojej usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców ABERLINE SP. Z O.O. posiadających siedziby poza obszarem EOG.
  6. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie z AMBERLINE SP. Z O.O. umowy o wykonanie usług świadczonych przez AMBERLINE SP. Z O.O., w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie z AMBERLINE SP. Z O.O. umowy o wykonanie usług oferowanych przez AMBERLINE SP. Z O.O.. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
  7. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.